Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PIEKNA-NATURALNIE (piekna-naturalnie.pl/sklep/)

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) normuje korzystanie ze sklepu internetowego dostępnego na stronie piekna-naturalnie.pl/sklep/ (zwany dalej ,,Sklepem”).

2. Sklep PIEKNA NATURALNIE jest własnością ONEPOINT Rafał Skóra z siedzibą w Brzeźnica, ul. Młynarska 18, 39-207 Brzeźnica; Numer NIP: 8722257942; REGON: XXXXXX zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Dębica, adres e-mail: kontakt@piekna-naturalnie.pl (dalej: adres poczty elektronicznej Sklepu),

3. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż kosmetyków.

4. Klientami Sklepu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej lecz wyposażone w zdolność prawną. W imieniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych wszelkie czynności związane z korzystaniem z usług Sklepu mogą wykonywać wyłącznie osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów. (zwane dalej „Klientem”).

5. Ilekroć używa się w Regulaminie pojęcia Konsument, pojęcie to oznacza konsumenta w rozumieniu art. 221ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 tj.).

6. Do pełnego korzystania z usług Sklepu Klient powinien korzystać z systemu teleinformatycznego posiadającego co najmniej dostęp do łącza internetowego oraz przeglądarką internetową.

II. OFERTA

1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, które są doliczane do ostatecznego kosztu zamówienia w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, wartości zamówienia i obowiązujących w dniu zamówienia promocji związanych z kosztami dostawy. Klient składając zamówienie jest informowany o kosztach dostawy, które łącznie z ceną składają się na wartość zamówienia.

3. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i wolne od wad.

4. Sprzedawane przez Sklep produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.

5. Sklep dochowuje należytej staranności by zdjęcia produktów odzwierciedlały ich kolor i fakturę. Kolory produktów na zdjęciach, wobec m.in. różnej rozdzielczości ekranu na którym zdjęcia są wyświetlane lub używania lampy błyskowej, mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistości. Sklep w tym celu zamieszcza oprócz zdjęcia zawsze opis produktu oraz jego koloru. W razie wątpliwości prosimy o uprzedni kontakt ze Sklepem.

6. Zamieszczone na stronach sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

7. Oferta wiąże przez 14 dni od dnia jej złożenia przez Klienta. Jeżeli Sklep nie wyśle w tym terminie na adres e-mail wskazany przez Klienta potwierdzenia wysłania produktu, wówczas oferta wygasa. Potwierdzenie wysłania produktu uważa się za oświadczenie o przyjęciu oferty przez Sklep, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Zmiana warunków realizacji zamówienia, w tym ceny, nie może nastąpić po jego przyjęciu do realizacji przez sklep.

III. ZAMÓWIENIA

Formularz zamówienia

1. Zamówienie można złożyć, korzystając z formularza na stronie piekna-naturalnie.pl/sklep/.

2. Złożenie zamówienia w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkować będzie odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie szkody wynikłe z tego faktu.

3. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

4. Złożenie zamówienia następuje poprzez wykonanie następujących czynności:

a) umieszczenie zamawianego towaru w koszyku zakupów ze strony piekna-naturalnie.pl/sklep/ oraz określenie jego ilości i ewentualnie koloru i rozmiaru,

b) potwierdzenie danych osobowych

c) dokonanie wyboru miejsca dostawy

d) dokonanie wyboru metody płatności

e) dokonanie wyboru sposobu dostawy i akceptacji kosztów dostawy

e) akceptację regulaminu i potwierdzenie zamówienia.

5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego formularza nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia formularza przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta) Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem ust. 8. W tym celu należy skontaktować się ze sklepem drogą e-mailową na adres: kontakt@piekna-naturalnie.pl

8. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu produktów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w pkt. IX regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Złożenie zamówienia jest możliwe po potwierdzeniu przez Klienta faktu zapoznania się treścią Regulaminu oraz akceptacji określonych w nim warunków korzystania ze Sklepu.

IV. FORMY PŁATNOŚCI

1. Klient, składając zamówienie ma prawo wybrać następujące formy płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy zamówionego towaru:

a) Przelew bankowy – przelew należności na konto sklepu

nr XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b) Płatność kartą kredytową/debetową/przelew- za pośrednictwem platformy:

– Przelewy24 prowadzonej przez PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza na zasadach określonych w regulaminie świadczenia usług tej spółki, http://www.przelewy24.pl/ (zapoznaj się z regulaminem systemu Przelewy24: regulamin przelewy24;(dalej: agent rozliczeniowy).

c) Płatność za pobraniem przy odbiorze paczki:

– jedynie w przypadku zamówienia o wartości do 1.000 zł,

d) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego jako sposobu płatności zamówienie realizowane jest dopiero po otrzymaniu wpłaty na konto Sklepu ceny wraz z kosztami wysyłki lub po wysłaniu potwierdzenia wykonania przelewu.

3. Płatność przelewem bankowym powinna zostać dokonana w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia. W razie braku płatności w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu e-mail z przypomnieniem o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za zamówienie w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu zamówienia.

V. DOSTAWA

1. Na terenie Polski towar dostarczany jest za pomocą zewnętrznego przewoźnika za pośrednictwem firmy kurierskiej.

2. Koszt przesyłki za pomocą przewoźnika zewnętrznego jest uzależniony od rodzaju towaru (rozmiar, waga) oraz miejsca dostawy.

3. O koszcie dostawy Sklep każdorazowo informuje Klienta na etapie składania zamówienia.

4. Koszt dostawy stanowi koszt dodatkowy do ceny towaru i jest do niej doliczany.

5. Jeżeli zamawiający nie odbierze przesyłki, poda błędny lub niepełny adres dostawy ponosi koszty przesyłki zwrotnej.

VI. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia zazwyczaj nie przekracza 7 dni roboczych (w dniach poniedziałek – piątek, z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt państwowych), chyba że sklep uzgodnił z Klientem inny dogodny dla Klienta termin dostawy przekraczający 7 dni roboczych. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne lub sprowadzane na indywidualne zamówienie klienta, lub zamówione z zagranicy. W takim wypadku przed potwierdzeniem zamówienia tj. przyjęciem go do realizacji, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o przewidywanym terminie dostawy i ustali, czy Klient podtrzymuje swoje zamówienie.

2. Sklep dokłada należytej staranności by realizować program szybkiej wysyłki towarów tzw. „wysyłki w 48 godzin”. Nie wpływa to jednak na treść pkt. 1 i 3.

3. Czas realizacji zamówienia rozpoczyna się w dniu zaksięgowania wpłaty na koncie Operatora Sklepu lub otrzymaniu potwierdzenia wpłaty na konto lub po otrzymaniu informacji o wyborze przez Klienta przesyłki za pobraniem. W przypadku kilku towarów zamawianych w jednej przesyłce czas realizacji zamówienia odpowiada najdłuższemu czasowi realizacji zamówienia spośród towarów objętych złożonym zamówieniem.

4. W przypadku niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sklep niezwłocznie zawiadomi Klienta o tym fakcie i zwróci niezwłocznie całą otrzymaną od klienta sumę pieniężną, nie później niż w terminie 30 dni od zawarcia umowy.

5. O terminie realizacji zamówienia Klient informowany jest podczas weryfikacji zamówienia przez Sklep ( poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany podczas rejestracji).

VII. PARAGONY I FAKTURY

1. Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączany jest oryginalny paragon lub faktura (Faktura dokumentująca dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT).

2. Żądanie wystawienia faktury prosimy przesyłać razem z danymi do faktury na adres mailowy: kontakt@piekna-naturalnie.pl

2. W przypadku gdy Klient nie podał numeru NIP, a wskazał że żąda wystawienia faktury, faktura może go nie zawierać.

3. Na żądanie Klienta Sklep uzupełni treść faktury o podany przez Klienta numer NIP.

VIII. DORĘCZENIE TOWARU

1. Chwilą wydania towaru jest moment odbioru towaru od przewoźnika.

2. Dowodem wydania towaru jest dokument wydania lub list przewozowy podpisany przez Klienta.

3. Klient, akceptując regulamin, godzi się na to, że Sklepowi będą przysługiwać wobec przewoźnika wszystkie ewentualne roszczenia związane z zaginięciem, uszkodzeniem, ubytkiem związanym z dostawą lub opóźnieniem w dostawie towaru.

4. Klientowi ponadto mogą przysługiwać roszczenia wynikające z treści rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego z dnia 24 lutego 2006 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 266).

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

ONEPOINT Rafał Skóra
ul. Młynarska 18
39-207 Brzeźnica

email: kontakt@piekna-naturalnie.pl

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

ONEPOINT Rafał Skóra – MAGAZYN
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/20
31-234 Kraków

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

10. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

11. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Informuje się, że zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1). o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2). w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4). w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Sprawdzanie przesyłek

1. Klient powinien ustalić stan przesyłki w momencie jej otrzymania, a w przypadku stwierdzenia śladu naruszenia przesyłki lub jej plomb, zamknięć czy ścian lub innego uszkodzenia przesyłki, powinien zgłosić zastrzeżenia przewoźnikowi i zażądać sporządzenia protokołu ustalenia stanu przesyłki.

2. W przypadku uszkodzeń lub ubytków przesyłki, których nie można było dostrzec na etapie odbioru, Klient powinien o nich poinformować przewoźnika niezwłocznie po ich zauważeniu i zażądać sporządzenia protokołu szkodowego.

3. Nie sporządzenie protokołu ustalenia stanu przesyłki nie wyklucza złożenia reklamacji (roszczeń z tytułu wady towaru lub jego niezgodności z umową), a ma na celu jedynie przyspieszenie jej rozpatrzenia i ułatwienie procedowania.

Reklamacje

1. Klient może zgłaszać reklamacje wykonania umowy sprzedaży:

a) w formie pisemnej listem poleconym na adres:
ONEPOINT Rafał Skóra – BIURO
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/20
31-234 Kraków

b) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kontakt@piekna-naturalnie.pl

2. Reklamacja powinna zawierać, aczkolwiek nie jest to wymóg jej rozpatrzenia, co najmniej: dane pozwalające na identyfikację Klienta, adres poczty elektronicznej Klienta lub inny adres dla doręczeń, numer transakcji bądź inne dane pozwalające na identyfikację transakcji, w tym datę zakupu oraz okoliczności uzasadniające reklamację, a w szczególności opis stwierdzonej wady.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator Sklepu przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Klienta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji, a w wypadku reklamacji dotyczącej umowy sprzedaży, w terminie 14 dni od dnia zwrotu towaru.

5. Klient zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar wraz z reklamacją na adres:
ONEPOINT Rafał Skóra – MAGAZYN
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/20
31-234 Kraków

Nie dotyczy wypadków, w których przesłanie produktu jest zbędne dla wyjaśnienia sprawy, a Klient żąda jedynie obniżenia ceny, o ile uprawnienie takie mu przysługuje. Klient zobowiązany jest jednak przesłać produkt jeśli Sklep uzna to za konieczne. Klient powinien załączyć do reklamowanego towaru dowód jego zakupu – faktura albo oryginał paragonu.

6. Klient zobowiązany jest zwrócić reklamowany towar w opakowaniu zabezpieczającym towar przed ubytkiem lub uszkodzeniem, w miarę możności w oryginalnym opakowaniu, a w jego braku przy dochowaniu reguł ostrożności zmierzających do należytego zabezpieczenia reklamowanego towaru przed ubytkiem lub uszkodzeniem.

7. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub inny wskazany przez Klienta adres dla doręczeń.

8. W ramach reklamacji Klient w pierwszej kolejności ma prawo żądać nieodpłatnej wymiany towaru lub naprawy. W sytuacji gdy naprawa nie jest możliwa Sklep wymieni towar na nowy.

9. Sklep nie wymieni towaru na nowy tylko wtedy, gdy nie jest to możliwe (produkty często istnieją jedynie w jednym oryginalnym egzemplarzu) albo wymaga nadmiernych kosztów.

10. Klient może żądać zwrotu pieniędzy tylko wtedy, gdy niezgodność towaru z umową jest istotna i wystąpi choć jedna z następujących sytuacji:

a) sprzedawca nie jest w stanie doprowadzić towaru do stanu zgodnego z umową poprzez wymianę ani naprawę, bowiem jest to niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów;

b) naprawa albo wymiana nie została wykonana przez sprzedawcę w odpowiednim czasie;

c) naprawa albo wymiana naraża kupującego na znaczne niedogodności.

11. Gdy niezgodność towaru z umową nie jest istotna, Klient może żądać obniżenia ceny.

12. Operator Sklepu odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady rzeczy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.94 z późn. zmianami). . Strony wyłączają odpowiedzialność Operatora Sklepu z tytułu rękojmi za wady rzeczy wobec Klienta, który nie jest Konsumentem.

13. Jeśli płatność została dokonana za pośrednictwem agenta rozliczeniowego, wszelkie reklamacje z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania obsługi płatności powinny być kierowane bezpośrednio do agenta rozliczeniowego na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej (e-mail), zgodnie z regulaminem udostępnionym na stronie internetowej agenta rozliczeniowego.

14. Klient zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie towaru nosi ślady otwierania lub uszkodzenia w momencie jego dostawy w obecności kuriera lub pracownika poczty. W przypadku stwierdzenia śladów otwierania lub uszkodzeń opakowania mogących powstać w trakcie transportu Klient zobowiązany jest do sporządzenia wraz z kurierem lub pracownikiem poczty odpowiedniego protokołu oraz niezwłocznego zawiadomienia Operatora Sklepu na adres poczty elektronicznej Sklepu.

15. Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Tekst jednolity: Dz.U.2012.1173), jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie niedające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Klient zobowiązuje się w takich wypadkach dokonać zgłoszenia ubytku lub uszkodzenia we wskazanym terminie.

XI. REGULAMIN

1. Regulamin udostępniany jest Klientowi wyłącznie w formie elektronicznej.

2. Klient ma możliwość dokonania wydruku regulaminu, a także dokonania jego zapisu na własnym nośniku danych. Regulamin jest również dostępny pod adresem http://beautyrebel.pl/regulamin/

3. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony przez Sklep z zastrzeżeniem, iż wszelkie zmiany nie będą miały zastosowania do zamówień dokonanych przed zmianą regulaminu.

4. Sklep zawiadomi o wprowadzeniu zmiany Regulaminu, zamieszczając odpowiednią informację pod linkiem „Regulamin” przez okres jednego miesiąca. Do ofert złożonych w okresie obowiązywania starego Regulaminu i do umów zawartych na podstawie takich ofert stosuje się stary Regulamin.

XII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (U.2014.1182 tj.) w związku z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 tj.) jest ONEPOINT Rafał Skóra z siedzibą w Brzeźnica, ul. Młynarska 18, 39-207 Brzeźnica; Numer NIP: 8722257942; REGON: XXXXXX zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Dębica.

2. Sklep przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do prawidłowej realizacji zamówień i umów, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Klientów są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

3. Klient składający zamówienie i dokonujący rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie w bazie Sklepu, gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia, obsługi posprzedażowej (reklamacji) oraz, w przypadku wyrażenia zgody przez Klienta, również w celach promocyjnych.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak wyrażenia zgody na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia i sprzedaży uniemożliwia korzystanie z usług Sklepu.

5. Każdy klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie i gromadzenie swoich danych osobowych, przy czym w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych dla potrzeb realizacji procesu zamówienia jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Klient nie ma żadnego zamówienia w trakcie realizacji.

6. O wyrażeniu zgody na umieszczenie w bazie Sklepu, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Klient jest każdorazowo informowany na etapie składania zamówienia/rejestracji. Wyrażenie zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas rejestracji lub składania zamówienia.

Polityka COOKIES

7. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

8. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu.

10. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

11. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

12. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

13. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

14. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

15. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów.

16. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Google Analytics

17. Strona wykorzystuje Google Analytics, internetową usługę analityczną dostarczaną przez Google, Inc., która zlicza gości odwiedzających Portal i informuje o średnim czasie, jaki na niej spędzają, bądź średniej ilości podstron, które oglądali. Google Analytics wykorzystuje cookies.

18. Google wykorzystuje powyższe informacje dla celów ewaluacji wykorzystania Portalu przez użytkowników, przygotowania raportów o aktywności na stronie dla operatorów strony oraz dostarczania innych usług związanych z aktywnością strony i użytkowania Internetu.

19. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim gdy wymagane jest to przez obowiązujące prawo, z tym zastrzeżeniem że Google nie będzie łączyć adresów IP użytkowników Strony z innymi danymi zbieranymi przez Google.

20. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

21. Użytkownik może zainstalować w swojej przeglądarce funkcjonalność blokującą Google Analytics (Opt-out Browser Add-on), który uniemożliwi Google Analytics zbieranie informacji o odwiedzinach na stronach internetowych.

XIII. KONTAKT

1. Wszelka korespondencja a także towar zwracany lub reklamowany powinny być przesyłane na adres:
ONEPOINT Rafał Skóra
ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c/20
31-234 Kraków

2. Klient może kontaktować się ze Sklepem również za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@piekna-naturalnie.pl

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkie znajdujące się w serwisie znaki towarowe i nazwy firm zostały użyte jedynie w celach informacyjnych i są wyłączną własnością tychże podmiotów.

2. Sklep informuje, iż opisy produktów i ich dane umieszczone na stronie internetowej piekna-naturalnie.pl/sklep/ oparte są na informacjach i zapewnieniach ich producentów. Sklep dopełnia należytej staranności w sprawdzeniu czy dane odpowiadają rzeczywistości. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Sklepu z tytułu rękojmi za wady i niezgodności towaru z umową.

3. Prawem właściwym dla umów zawartych pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu jest prawo polskie, a wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z umowy pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem a Operatorem Sklepu zostają poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Operatora Sklepu.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 maja 2016.